Kogukonnas elamise teenus

KOGUKONNAS ELAMISE TEENUS


Teenuse eesmärk:

Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga säilitada inimese iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Kogukonnas elamise teenuse puhul peab teenuse osutaja olema öisel ajal kättesaadav, mis tähendab, et kui teenus on korraldatud selliselt, et töötajad teenust saavate inimestega ühises majapidamises ei ela, on keegi neist alati öisel ajal kättesaadav (näiteks telefoni teel).

Tegevused:

  • luuakse inimesele turvaline ja arenguks soodne peresarnane elukeskkond ja -korraldus,
  • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades ka tema terviseseisundit,
  • juhendatakse inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,
  • kujundatakse inimese tööoskusi ja arendatakse tema töövõimeid,
  • lähtuvalt inimese võimetest ja oskustest pakutakse talle oma territooriumil võimalust töötada või kaasatakse ta ühises majapidamises töösarnasesse tegevusse ning juhendatakse teda töötamise või töösarnase tegevuse juures,
  • viiakse ellu muid tegevusi, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenusele saamine:

Kogukonnas elamise teenust osutatakse intellektipuue inimesele raske,  kui ta suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda majapidamistöödes.

Kogukonnas elamise teenuse ruumid asuvad Õuna 15 Tapa.

 

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

  • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
  • Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja;
  • MTÜ-sse Virumaa Tugiteenused, kus kogukonnas elamise teenuse kohta jagab infot teenuse juht. Palun kokkusaamissoovist ette teatada telefonile  55980670.
Teenuste hinnakiri:
Kogukonnas elamise teenus (SKA suunamisega)  omaosalus 251 eurot
Kogukonnas elamise teenus ilma suunamiseta  omaosalus 705 eurot

Lisateenuste eest on võimalik:
transporti- 0,60 senti/km
ringides osalemine (kui tasulised ringid)
ekskursioonid

Õuna kodu juhataja

Anu Karajev
Viimased uudised 26. detsember - Pikaajaline kaitstud töö teenus aastal 2021